TTC® Training
6 - 8 september VOL
15 - 17 november VOL
10 - 12 januari (Enkele plekken beschikbaar)
ITB® Opleiding
13 - 14 juli & 3 - 4 augustus VOL
19 - 20 oktober & 9 - 10 november (3 plekken)
25 - 26 januari & 8 - 9 februari

Algemene voorwaarden

KES Academy richt zich op trainingen binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling in de meest ruimste zin. KES Academy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78355303

De training is bedoeld voor zelfontplooiing en stelt als voorwaarde dat de deelnemer een volwassen, stabiel perspectief heeft. De training Talking to the Chakra’s® werkt met geavanceerde materialen en methodes die gericht zijn op principes van hoger bewustzijn.

De training is niet gericht op de aanpak van psychische stoornissen en evenmin bedoeld als vervanging voor een medische behandeling of voor zinvolle geestelijke gezondheidszorg.

In de training wordt geen enkele poging gedaan om een psychiatrische diagnose te stellen of een dokter-patiënt relatie tot stand te brengen tussen de deelnemers en hun begeleiders of sponsors.

DEFINITIES

Opdrachtnemer is KES Academy.

Opdrachtgever is de (rechts) persoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van KES Academy.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of daaruit vloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord.

Uitgangspunten hierbij zijn dat de opleider handelt vanuit integriteit volgens de CRKBO gedragscode en dat het belang van de deelnemer centraal staat.

Aanbieding: Elk voorstel voor diensten aan particulieren en bedrijven.

Overeenkomst: Elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten aanbiedt of levert.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden


AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor opdrachtnemer.

Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door wederzijds akkoord.

De opdrachtnemer bevestigt afspraken aan opdrachtgever per e-mail of whatsapp.

Desgewenst maakt de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar die opdrachtgever voor aanvang van de opdracht getekend retour stuurt of bevestigt per mail.

In geval van 'open inschrijvingen' vindt accordering plaats door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. Mondelinge afspraken gelden wanneer deze per mail of whatsapp zijn bevestigd. Mocht doorverschuiving niet kunnen plaatsvinden, vindt restitutie per direct plaats.


UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te later verrichten door derden.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan opdrachtnemer.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de ovenkomst op te schorten en/of de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de trainingen.

In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Voor de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden en het e-mailadres voor communicatie uitingen.


INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books, informatieve pdf's, opnames et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven door opdrachtnemer mogen de betreffende stukken alleen gedeeld met duidelijke bronvermelding.

Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen aan derden.

Het is niet toegestaan om de opgedane kennis tijdens de training te verkopen of op te nemen in een eigen training, mits hier schriftelijke toestemming voor is gegeven.

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, dient de opdrachtgever te allen tijde verplicht en onverwijld opdrachtnemer op de hoogte te stellen in het geval dat hij/zij vergelijkbare trainingen aanbiedt die een gelijkenis vertonen met de trainingen die door opdrachtnemer worden aangeboden. Deze meldingsplicht heeft als doel de bevordering van transparantie, het voorkomen van mogelijke geschillen met betrekking tot intellectueel eigendom en het handhaven van de integriteit van opdrachtnemer.

Deze meldingsplicht is juridisch gefundeerd op de bescherming van intellectueel eigendom en het concurrentiebeding dat tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is overeengekomen. Het niet nakomen van deze meldingsverplichting kan leiden tot ernstige juridische consequenties, waaronder maar niet beperkt tot financiële aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade door opdrachtnemer.

Het niet naleven van de meldingsplicht kan verregaande gevolgen hebben, met inbegrip van de weigering van toegang tot toekomstige trainingen, sessies en cursussen aangeboden door opdrachtnemer. Deze maatregel genomen ter bescherming van de eigenheid van het curriculum en educatieve materialen van opdrachtnemer en als afschrikmiddel tegen inbreuk op het concurrentiebeding.

Opdrachtnemer koestert haar educatieve materialen en methodologieën als waardevol intellectueel eigendom. De meldingsplicht is een juridisch instrument dat is ontworpen om dit intellectuele eigendom te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en mogelijk misbruik door derden. Door het opnemen van deze verplichting in de algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever wordt de opdrachtgever op heldere wijze geïnformeerd over zijn/haar juridische verantwoordelijkheid.

De meldingsplicht dient ook ter voorkoming van concurrentievervalsing door ervoor te zorgen dat vergelijkbare opleidingen op eerlijke en transparante wijze worden aangeboden. Op deze manier wordt een gezonde concurrentieomgeving bevorderd, waarbij de belangen van zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever worden gerespecteerd. Het niet nakomen van de meldingsplicht kan leiden tot initiëren van juridische stappen door opdrachtnemer, inclusief maar niet beperkt tot het eisen van schadevergoeding, het verkrijgen van een gerechtelijk bevel om inbreuk te stoppen en het aanvragen van schadevergoeding voor eventueel geleden reputatieschade.

De meldingsplicht is een essentieel onderdeel van de algemene voorwaarden, ontworpen om de belangen van opdrachtnemer te beschermen, de integriteit van het educatieve aanbod te waarborgen en een eerlijke concurrentie omgeving te handhaven. Het naleven van deze verplichting is cruciaal voor een positieve en wederzijdse respectvolle zakelijke relatie tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De duur van de training zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.

De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;

door ontbinding van opdrachtnemer;

met wederzijds goedvinden;

door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever


Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die nagekomen dient te worden.

De door opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande dat de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst moeten zijn afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen diensten


BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

In geval liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.


ANNULERINGSVOORWAARDEN

Opdrachtgever heeft bedenktijd 14 dagen na inschrijving. De bedenktijdtermijn vervalt wanneer inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang training geschiedt en de opdrachtgever hieraan heeft deelgenomen.

Bij annulering > 4 weken voor aanvang training is de restitutie 100%

Bij annulering < 4 weken voor aanvang training is de restitutie 50%

Bij annulering < 2 dagen voor aanvang training is er geen restitutie mogelijk

Annulering kan door opdrachtgever gedaan worden via mail aan: administratie@kes-academy.com

In geval van ziekte van de trainer, zal de opleiding doorgeschoven worden. Mocht doorschuiving niet kunnen plaatsvinden, vindt er direct restitutie plaats.AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken.

De opdrachtnemer is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training.

Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

De opdrachtgever is gehouden om zelf te doen onderzoeken of de opdrachtgever de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen. KES Academy is generlei aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

De opdrachtgever vrijwaart KES Academy voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, mede deelnemers.

KES Academy heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie en/of de training te weigeren.


KLACHTENPROCEDURE

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht hebt dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen. Wat kun je doen?

In geval van een klacht kun je een e-mail sturen naar info@kes-academy.com.

Zodra we je klacht hebben ontvangen, krijg je binnen twee weken reactie. De klacht wordt binnen vier weken opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijg je daarvan een bericht waarbij u in kennis wordt gesteld wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven en hierbij de reden wordt toegelicht van het uitstel. Je klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite om samen met opdrachtgever het probleem op te lossend.

Wanneer de klager niet akkoord gaat, kan er een beroep worden aangetekend bij een externe partij, Erica Rijnsburger door KES-Academy aangewezen als onafhankelijke derde om een bindende uitspraak te doen.

Ook de externe partij zal ongeveer na 4 weken een bindende uitspraak generen. Eventuele consequenties handelen we na 4 vier weken af.

Alle klachten die bij ons binnenkomen zullen worden geregistreerd en gedurende twee jaar worden bewaard.

Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtsbehandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.


PRIVACY VERKLARING

KES Academy respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze bezoekers van deze website www.KES-academy.com van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zou goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

KES Academy houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op onze diensten.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door KES Academy. Administratieve gegevens (zoals bijvoorbeeld vermeld op de facturen) kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Als je je inschrijft via het inschrijfformulier op de website, aanmeldt via mail of webshop geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig voor het kunnen deelnemen aan een training/workshop. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, .waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


NIVEAU

De workshops en trainingen die KES Academy biedt, richten zich niet alleen op de intellectuele capaciteiten van de deelnemer, maar zeker ook op de het intuïtieve en holistische deel. Om die reden worden er geen vooropleiding- of toelatingseisen gesteld.

Het niveau van de training/workshops is MBO / HBO.